ОГОЛОШЕННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА НАПРЯМОМ «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» ВІД 7 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ


Оголошення
про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога» від 7 листопада 2022 року

Подання пропозицій та їх розгляд
1.Строк подання пропозицій про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога» спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 13.01.2023.

Пропозиції про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозиції, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до цього Оголошення укладається між НСЗУ та закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою — підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам до надавача медичних послуг за програмою медичних гарантій, та має відповідати умовам закупівлі, специфікаціям до медичних послуг, а також враховувати визначений у програмі медичних гарантій обсяг забезпечення медичними послугами відповідно до потреб у межах кожного госпітального округу.

Розрахунок загальної орієнтовної ціни договору (запланованої та фактичної вартості послуг) здійснюється відповідно до законодавства, яким визначені особливості реалізації програми медичних гарантій на відповідний період.

Із урахуванням підпункту 1 пункту 54 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях стосовно надавачів медичних послуг та аптечних закладів, розташованих на території, на якій введено воєнний стан, Кабінет Міністрів України може встановлювати особливий порядок укладання та застосування договорів про медичне обслуговування населення (або їх окремих положень), договорів про реімбурсацію (або їх окремих положень).

2.Суб’єкт господарювання подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій він зареєстрований.

При поданні пропозиції необхідно заповнити таку інформацію:
-прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант (для юридичних осіб потрібно зазначити “Статуту”, для фізичних осіб – підприємців — “запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № (зазначити номер запису) від (зазначити дату запису);
-місця надання послуг, які будуть включені до договору (повинні збігатися з місцями провадження господарської діяльності, що зазначені в рішенні органу ліцензування про видачу ліцензії);
-банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання);
-інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього Оголошення, вид медичних послуг, для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору, укладеного з підрядником;
-строк дії договору.

Дату строку дії договору слід заповнювати із дотриманням таких правил: початок строку дії договору слід зазначити – 1 січня 2023 року, закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2023 року або інша дата протягом 2023 року на розсуд суб’єкта господарювання.

Разом із пропозицією необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.

Перелік додатків до пропозиції:
1)повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації (форма додається). Повідомлення подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаного документа у форматі PDF та є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які подають пропозицію;
2)сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
3)сканована копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
-підприємців та громадських формувань (в якому міститься актуальна інформація на момент подання пропозиції);
4)сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
-ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 року;
-витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії – копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії та копія повідомлення про підтвердження надсилання до МОЗ змін до ліцензії;
5)сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів);
6)сканована копія рішення органу місцевого самоврядування (власника) про реорганізацію закладу охорони здоров’я та додаток до нього із зазначенням складу комісії з реорганізації закладу охорони здоров’я (у випадку, якщо суб’єкт господарювання перебуває «в стані припинення»).

3.Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації про:
1)суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг;
2)ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3)суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4)уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
4.НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 26 січня 2023 року включно.

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Договором
Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:
-декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
-самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
-самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги:
1.Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги для ефективного надання допомоги пацієнтам протягом усього їхнього життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема у взаємодії з іншими надавачами медичних послуг, у тому числі видача електронних направлень на спеціалізований рівень надання медичної допомоги, відповідно до чинного законодавства. Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання необхідних медичних послуг на спеціалізованому рівні безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій.
2.Організація (за необхідності) роботи гарячої лінії (контакт-центр/call-центр) з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, у тому числі щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3.Забезпечення проведення лабораторних обстежень, передбачених специфікаціями, надавачами медичних послуг або на умовах договору підряду.
4.Проведення пацієнтам, за наявності у них факторів ризику, тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В та С не менше 1 разу на рік.
5.Організація забору біоматеріалу від пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їхнє транспортування до регіонального центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) або визначених по території акредитованих лабораторій, незалежно від наявності у пацієнтів поданої декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, відповідно до регіонального затвердженого маршруту.
6.Взаємодія із закладами спеціалізованої медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування більшості інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнтів.
7.Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
8.Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
9.Повідомлення пацієнтів про припинення дії декларації про вибір лікаря з надання ПМД визначеним надавачем медичних послуг способом.
10.Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних із наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ.
11.Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2).
12.Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю надавачем медичних послуг для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
13.Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
14.Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
15.Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, в тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб згідно із затвердженим законодавством.
16.Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
17.Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їх здоров’я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їх очікувань та можливостей.
18.Проведення профілактичних бесід з пацієнтами щодо ведення здорового способу життя та піклування про власне здоров’я та здоров’я дітей.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:
1.За місцем надання медичних послуг:
a.Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар- педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ.

Вимоги до переліку обладнання:
1.За місцем надання медичних послуг:
a.електрокардіограф багатоканальний;
b.тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
c.ваги для дорослих та ваги дитячі;
d.ростомір;
e.глюкометр;
f.пульсоксиметр;
g.термометр безконтактний;
h.отоофтальмоскоп;
i.таблиця для перевірки гостроти зору;
j.пікфлуометр та/або спірометр цифровий;
k.аптечка для надання невідкладної допомоги;
l.мішок ручної вентиляції легенів;
m.портативний дефібрилятор з функцією синхронізації та/або автоматичний зовнішній дефібрилятор – за умови понад 20 000 поданих декларацій у надавача медичних послуг за відповідним місцем надання послуг.

Інші вимоги:
1.Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.
2.Використання міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)
1.Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта/пацієнтки із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
2.Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
3.Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4.Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
a.загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
b.загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));
c.глюкоза в цільній крові;
d.холестерин загальний;
e.швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
f.проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів.
5.Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії/спірометрії, отоскопії, офтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
6.Динамічне спостереження за жінкою з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до лікаря-акушера-гінеколога.
7.Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
8.Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта/пацієнтки, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта/пацієнтки в межах графіка роботи надавача). Взаємодія та направлення за необхідності та згоди пацієнта/пацієнтки до лікаря-психіатра та/або лікаря- психіатра дитячого, та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта/пацієнтки з розладами психіки та поведінки.
9.Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
10.Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики (крім сказу), вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для осіб від 18 років і старше, та дітей до 18 років.
11.Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) в осіб з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у них поданої декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
12.Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
13.Лікування пацієнта/пацієнтки з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
14.Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання спеціалізованої медичної допомоги. Взаємодія з лікарем- фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнта/пацієнтки із туберкульозом. Взаємодія з лікарем фтизіатром щодо призначення профілактичного лікування ЛТБІ (латентна туберкульозна інфекція) згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
15.Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я.
16.Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження психічного здоров’я та добробуту.
17.Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші препарати, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
18.Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства та виписка рецептів для їх отримання (у разі необхідності).
19.Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
20.Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів.
21.Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я, якщо такий розлад стався під час прийому у лікаря ПМД.
22.Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у загрозливому для життя стані, та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття в межах робочого часу надавача ПМД та відповідно при визначенні такої потреби під час надання медичних послуг за місцем розташування надавача або проживання/перебування пацієнта/пацієнтки.
23.Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установленого зразка, які необхідні пацієнту/пацієнтці згідно з вимогами чинного законодавства в межах робочого часу надавача ПМД.

Важливо:
Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.

Додатки до оголошення:
1. Форма повідомлення про відповідність умовам закупівлі та специфікації за напрямом «Первинна медична допомога».
2. Проєкт додатка до договору «Спеціальні умови надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою» (не заповнюється суб’єктом господарювання).

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проєкту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією.

Відповідно до пункту 19-2 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, підписаний НСЗУ та надісланий суб’єкту господарювання проєкт договору є пропозицією укласти договір (оферта), який діє протягом десяти календарних днів з дати підписання. Якщо суб’єкт господарювання не підписав договір протягом установленого строку, пропозиція (оферта) втрачає свою силу, а договір вважається неукладеним.

Джерело: НСЗУ